zasady korzystania

Regulamin Sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

 

a)    Sklep Internetowy

 Sklep internetowy Piekarnia gruzińska SWANETIA dostępny pod adresem internetowym www.piekarnia-gruzinska.pl, prowadzony jest przez SWANETIA sp. z o.o. z siedzibą w 81-573 Gdynia ul. Źródło Marii 34 C wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000940056, o kapitale zakładowym 5000,00zł, NIP 5862375350, REGON 520721406

b)     Strony w Transakcji

Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są:

SWANETIA sp. z o.o. z siedzibą w 81-573 Gdynia ul. Źródło Marii 34 C wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000940056 NIP 5862375350, REGON 520721406

 

oraz

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, która składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej piekarni SWANETIA sp. z o.o (www.piekarnia-gruzinska.pl).


 

§ 2

Definicje

 

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Systemu Informatycznego.

System Informatyczny - to oprogramowanie wykorzystywane przez piekarnie SWANETIA sp. z o.o.   za pośrednictwem, którego Klient może zamówić w piekarni SWANETIA sp. z o.o.  oferowane przez nią produkty i usługi na stronie www.piekarnia-gruzinska.pl .

Czy tu cos jeszcze dodac

Zamówienie - to czynność prawna dokonywana za pośrednictwem Systemu Informatycznego, podczas której Klient wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.

Płatność - czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany, określony w Regulaminie sposób podczas składania zamówienia.

Administrator Danych Osobowych - SWANETIA sp. z o.o. z siedzibą w 81-573 Gdynia ul. Źródło Marii 34 C NIP 5862375350, REGON 520721406 .

Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe -SWANETIA sp. z o.o. z siedzibą w 81-573 Gdynia ul. Źródło Marii 34 C NIP 5862375350, REGON 520721406.

 

 

§ 3

Postanowienia ogólne

 

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników oraz Klientów, którzy korzystają z Systemu Informatycznego.
 3. SWANETIA sp. z o.o., Użytkownik oraz Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane poprzez System Informatyczny, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zakazane jest korzystanie z Systemu Informatycznego przez Użytkownika oraz Klienta w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy SWANETIA sp. z o.o.W szczególności Klient oraz Użytkownik nie będą podejmowali czynności, które mogłyby narazić SWANETIA sp. z o.o. na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 6. Użytkownik oraz Klient nie mogą umieszczać w serwisie treści bezprawnych.
 7. W momencie złożenia Zamówienia, Użytkownik staje się Klientem.
 8. Klient oświadcza, że podane przez niego dane w formularzu zamówienia, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, SWANETIA sp. z o.o.może usunąć zamówienie Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy państwowe.
 9. Jeśli w konsekwencji bezprawnego wykorzystania danych Klienta są przeprowadzane transakcje za pomocą jego danych, SWANETIA sp. z o.o. jest zwolniona  z odpowiedzialności, jeżeli Klient nie zawiadomił SWANETIA sp. z o.o.o bezprawnym wykorzystaniu jego danych niezwłocznie po wykryciu tego faktu.
 10. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu Usługi, przy użyciu Systemu Informatycznego jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 

§ 4

Przyjmowanie i Realizacja Zamówień

 

 1. Warunkiem skorzystania z usług Systemu informatycznego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Klient składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. SWANETIA sp. z o.o.zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, SWANETIA sp. z o.o.ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
 4. Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. SWANETIA sp. z o.o.ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

 

 

§ 5

Zakup produktów alkoholowych

 

1.      Zakupione produkty zawierające alkohol można odebrać osobiście w lokalnym punkcie sprzedaży Swanetia pod adresem SWANETIA – Piekarnia Gruzińska, ul.Stefana Żeromskiego 2, 83-200 Elbląg lub za pośrednictwem kuriera dostarczającego zamówienie z dostawą w wyznaczone miejsce.

2.      W przypadku odbioru osobistego, wiek klienta zakupującego produkty alkoholowe zostanie zweryfikowany przez pracownika piekarni na podstawie okazanego dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3.      W przypadku dostawy w wyznaczone miejsce, klient zakupujący produkty alkoholowe wyraża zgodę na odbiór alkoholu w swoim imieniu przez naszego kuriera, który zweryfikuje wiek zakupującego na podstawie okazanego dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4.      Klient zakupujący produkty alkoholowe w naszym sklepie, niniejszym akceptuje regulamin sklepu i zgadza się na weryfikację tożsamości przez pracownika piekarni bądź osobę upoważnioną

 

 

§ 6

Wymagania Techniczne

 

 1. W celu otrzymywania Usługi Użytkownik i/lub Klient musi być wyposażony w odpowiednie urządzenia końcowe (telefon, komputer, tablet) wraz z połączeniem do Internetu.
 2. Korzystanie z Systemu wymaga posiadania przez Użytkownika i/lub Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, przeglądarki Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera w możliwie najnowszej wersji.
 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania cookies zawiera Polityka Prywatności dostępna dla wszystkich Użytkowników i/lub Klientów na stronie: www.piekarnia-gruzinska.pl .
 4. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Systemu i świadczonych za jego pomocą usług jest posiadania urządzenia końcowego z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

 

§ 7

Dodatkowe informacje

odnośnie zamówień składanych drogą elektroniczną

 

 

 1. Klient otrzyma stosowną wiadomość e-mailem (zgodnie z podanym mailem w zamówieniu), w szczególnych wypadkach również SMS'em lub telefonicznie. Wykonanie przez SWANETIA sp. z o.o.uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy SWANETIA sp. z o.o.jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

a) naruszenia zasad opisanych w punkcie III Regulaminu;

b) awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia;

c) wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego SWANETIA sp. z o.o.nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

d) w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, iż podane przez Klienta dane są nieprawdziwe, należą do osób trzecich,

e) Klient nie posiada zdolności do czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego.

f) W przypadku anulowania potwierdzenia klient zostanie poinformowany telefonicznie (zgodnie z podanym numerem telefonu w zamówieniu) lub mailowo (zgodnie z podanym mailem w zamówieniu).

 1. SWANETIA sp. z o.o. zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości, zamieścić za pośrednictwem Systemu Informatycznego ogólnodostępną informację mówiącą o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
 2. SWANETIA sp. z o.o. potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wyświetlając Klientowi odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Klient dokonał zamówienia. Czy o jest ok?
 3. Dodatkowo Klient otrzyma stosowną wiadomość e-mailem, w szczególnych wypadkach również SMS'em. Wykonanie przez SWANETIA sp. z o.o.jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.Do sprawdzenia
 4. Czas realizacji zamówienia: Zamówienie zostanie dostarczone w ciągu 40 min. od złożenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach czas moze ulec zmianie o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

 

§ 8

Formy Płatności

 

 1. Klient składając zamówienie ma prawo do wybrania jednej z dostępnych form płatności:

 

a)     Płatność gotówkowa

- na miejscu w siedzibie SWANETIA sp. z o.o. przy odbiorze osobistym,

- pod wskazanym adresem, kurierowi w przypadku wyboru formy dostawy z dowozem na miejsce

b)     Płatność kartą płatniczą przy pomocy terminalu płatniczego (zbliżeniowo lub tradycyjnie)

c)     Blikiem (na podstawie unikalnego kodu wygenerowanego, i potwierdzonego błyskawicznie)

d)     Bezpieczne, natychmiastowe przelewy elektroniczne TPAY (na zasadzie przekierowania Klienta dokonującego zakupu z www.piekarnia-gruzinska.pl  bezpośrednio do swojego banku)

 1. W przypadku dokonania zapłaty za pomocą płatności online, SWANETIA sp. z o.o.przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Klienta nie jest wystarczający.
 2. SWANETIA sp. z o.o. jako partner Operatora Systemu Płatności Online, oraz Operator Systemu Płatności Online zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności.
 3. SWANETIA sp. z o.o. oraz Operator Systemu Płatności Online nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od SWANETIA sp. z o.o. lub Operatora Systemu Płatności Online.
 4. SWANETIA sp. z o.o.wystawi odpowiednie dokumenty Klientowi potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.
 5. W przypadkach pytań lub wątpliwości, Klient powinien skontaktować się z SWANETIA sp. z o.o.za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

 

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy przez klienta

 

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez SWANETIA sp. z o.o., Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym SWANETIA sp. z o.o.nie przystąpi do realizacji zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązuje się poinformować o tym SWANETIA sp. z o.o.niezwłocznie po złożeniu zamówienia, ale nie później niż do momentu rozpoczęcia jego realizacji przez SWANETIA sp. z o.o.i w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z SWANETIA sp. z o.o.. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że SWANETIA sp. z o.o.wyrazi na to zgodę. Poinformowanie SWANETIA sp. z o.o.o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą płatności online, środki zostaną zwrócone przez SWANETIA sp. z o.o.niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych.

 

 

§ 9

Własność intelektualna i licencje

 

 

 1. Wygląd Systemu Informatycznego, treści, kod źródłowy są chronione polskim oraz międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Ściąganie z Systemu Informatycznego treści oraz ich kopiowanie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego użytku, w celu lepszego zapoznania się z informacjami.
 3. Żadna z części Systemu Informatycznego, w tym niniejszy Regulamin, nie mogą być rozpowszechniane lub/i powielane bez wiedzy właściciela.

 

 

§ 10

Reklamacje

 

 

 1. Reklamacje dotyczące Zamówienia, prezentowanej Oferty, Dostawy należy kierować bezpośrednio do SWANETIA sp. z o.o.
 2. Reklamację dotyczącą usług , SWANETIA sp. z o.o.rozpatrzy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, datę realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 4. Reklamacje powinny zostać przesłane za pośrednictwem adresu email na adres piekarnia.swanetia@gmail.com .
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia SWANETIA sp. z o.o.wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.

 

 

§ 11

Ochrona danych osobowych

 

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie SWANETIA sp. z o.o. pod adresem https://piekarnia-gruzinska.pl/polityka-prywatnosci/

 

 

§ 13

Opis Zagrożeń

 

Stosownie do art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), SWANETIA sp. z o.o. informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników oraz Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez SWANETIA sp. z o.o. w ramach korzystania z Usług Elektronicznych. Informacja dotyczy zagrożeń, które SWANETIA sp. z o.o. identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich: 1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną, 2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu, 3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne, 4. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware), 5. instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Usług ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Usługodawcę, które, mimo podejmowanych działań mających na celu zminimalizowanie możliwości udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, może zawierać oprogramowanie złośliwe.

 

 

§ 12

Postanowienia Końcowe

 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. SWANETIA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez powiadomienia Klientów. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika oraz Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym: a) informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Systemu; b) informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych SWANETIA sp. z o.o.lub osób trzecich; c) innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Search

Oferujemy coś innego dla lokalnych i zagranicznych klientów i zapewniamy niezapomniane doznania kulinarne za każdym razem.